ล้อคลี่สายไฟ VAF

วิทยาลัยการอาชีพรามัน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ทางคณะผู้จัดสร้างได้ทดลองเปรียบเทียบระหว่างการคลี่สายไฟ VAF แบบธรรมดา กับการใช้ล้อคลี่สายไฟ พบว่าการใช้ล้อคลี่สายไฟช่วยในการคลี่สายช่วยให้สายไฟที่คลี่ออกมาเป็นระเบียบเรีย[ร้อยสะดวกในการเดินสายไฟ และทำการจัดเก็บสายไฟที่เหลือได้เป็นอย่างดี ลดความยุ่งยากการคลี่สายไฟแบบธรรมดา จากบทความดังกล่าว ล้อคลี่สายไฟ VAF มีประโยชน์สำหรับผู้มีอาชีพเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารด้วยสายชนิด VAF ทางผู้คิดสร้างจึงได้สร้างล้อคลี่สายไฟ VAF ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้ล้อคลี่สายไฟช่วยในการคลี่สายช่วยให้สายไฟที่คลี่ออกมาเป็นระเบียบเรีย[ร้อยสะดวกในการเดินสายไฟ และทำการจัดเก็บสายไฟที่เหลือได้เป็นอย่างดี ลดความยุ่งยากการคลี่สายไฟแบบธรรมดา
1. เพื่อสะดวกในการคลี่สายไฟ
2. เพื่อได้ผลงานที่สวยงาม
3. เพื่อเก็บรักษาสายไฟที่เหลือให้เป็นระเบียบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เรืองเดช พรหมคงบุญอุตสาหกรรม
2นาง รุจิรดานันท์ พันกาฬสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย รัฐพล แก่นแท่น-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราเด่น ทองประยูรปวช.
2นาย ฟาฮัด ยะโตะปวช.
3นาย อิสมะแอ สาเมาะปวช.
4นาย อับดุลฟัตตาฮ ดีเย๊าะปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ธิดายะห์ มะดะ
Email : home-6@hotmail.com
Phone : 0892167177
FB : -
LINE ID :