Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัญหาในการลุกจากการนั่งเป็นการยืนจับอุปกรณ์ช่วยเดิน(Walker)เนื่องไม่มีแรงในการยกร่างกายของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบและสร้าง Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเสริมส่วนค้ำยันสำหรับในการเปลี่ยนการการนั่งเป็นการยืนหรือการเปลี่ยนจากการยืนเป็นการนั่ง และเมื่อทดลองหาประสิทธิภาพพบว่า Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในระดับสูงและเมื่อประเมินความพอใจต่อการใช้งานพบว่า Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Walkerอเนกประสงค์ สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยออกแบบชุดเสริมให้กับอุปกรณ์ช่วยเดิน(Walker) ให้ผู้ใช้สามารถค้ำยันในการเปลี่ยนจากการนั่งเป็นการยืนหรือการเปลี่ยนจากการยืนเป็นการนั่ง รวมถึงเพิ่มส่วนสำหรับนั่งพัก และสามารถพับเก็บในรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์-
2นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์-
3นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล-
4นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ-
5นาย ชาญชัย แฮวอู-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วริศ คชาอนันต์ปวช.
2นาย วีระพล บุญจันทร์ปวส.
3นาย วรัญญู พรหมสอนปวส.
4นาย เตมีย์ เนตรพุกกณะปวส.
5นางสาว อรพรรณ วิชาพลปวส.

Contact Information

Name : นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
Email : kknet_dove@hotmail.com
Phone : 0891957867
FB : https://www.facebook.com/kiattisak.saengphat
LINE ID : kskmutt