อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล ชูสิทธิ์-
2นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรเทพ ไกรณราปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน)

บทคัดย่อ

น้ำทิ้งจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำทิ้งเหล่านี้มีสารต่างๆที่เกิดขึ้นจากการชำระล้าง เช่นคราบไขมัน สารฟอสเฟตจากผงซักฟอก ตลอดจนสารพิษต่างๆ การที่สารพิษลงสู่แม่น้ำลำคลองส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชนผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านั้นในด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน วิธีการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการดักจับไขมันเท่านั้น ส่วนการกำจัดสารพิษต่างๆนั้นยังไม่มี ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนโดยการกำจัดไขมัน และสารพิษต่างๆออกจากน้ำทิ้งให้มากที่สุด ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ และทางชีวภาพร่วมกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กำจัดไขมัน และสารพิษต่างๆออกจากน้ำทิ้งให้มากที่สุด ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ และทางชีวภาพร่วมกัน

Contact Information

Name : นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
Email : kknet_dove@hotmail.com
Phone : 0891957867
FB : https://www.facebook.com/kiattisak.saengphat
LINE ID : kskmutt