ชุดตั้งเวลา(Multi function)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการใช้งานชุดตั้งเวลาที่มีใช้อยู่ปัจจุบัน จะเป็นลักษณะการควบคุม 1 จุด ก็จะใช้ชุดควบคุม 1 ชุด ซึ่งหากสถานประกอบการใดๆ ที่ต้องการใช้ชุดควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ตัว ที่มีการทำงานในลักษณะที่แตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องใช้ชุดควบคุมหลายชุดด้วย ซึ่งทำให้เสียงบประมาณ พื้นที่การติดตั้งมาก การบำรุงรักษาก็ยุ่งยากตามมา หากใช้ชุดปรับตั้งเวลาเพียงชุดเดียว แต่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันได้หลายตัว ก็จะสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปรับตั้งเวลาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 3 function ประกอบด้วย จำนวนรอบการทำงาน,ช่วงเวลาในการทำงาน และระยะห่างในการทำงานแต่ละรอบ สามารถปรับตั้งเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกกว่า 20 จุด ที่มีลักษณะการทำงานหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้ชุดปรับต้้งเพียงชุดเดียว
นำไปใช้กับระบบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีลักษณะการทำงานเป็นรอบ โดยสามารถควบคุมระยะเวลาในการทำงานของอุปกรณ์ ระยะห่างการทำงานในแต่ละรอบ และจำนวนรอบการทำงานในแต่ละวันได้

Contact Information

Name : นาย โกวิทย์ เลื่อนแป้น
Email : kullayam@yahoo.com
Phone : 0817591065
FB : -
LINE ID :