เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานสะอาดแบบสองทาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ละออศรี อุ้ยกูล-
2นาย กฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รณชัย ปิ่นมณีปวช.
2นาย อรรถวัฒน์ เสน่หาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน)

บทคัดย่อ

การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในปัจจุบันล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานสะอาดแบบสองทางขึ้นเพื่อช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าไฟฟ้าอีกทั้งใช้งานสะดวกสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พลังงานสะอาดแบบสองทางสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดและการหมุนไดนาโมและสามารถนำไปชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
1.ประหยัดไฟฟ้า
2.สามารถผลิดไฟฟ้าใช้เองได้ในการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Contact Information

Name : นาย ภิรมย์ นาคสีทอง
Email : pirom-rut@HOTMAIL.COM
Phone : 081-3889514
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : 081-3889514