เบาะบำบัดเพื่่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุพล แสงวาโทสามัญ
2นาย มงคลวิทย์ ไชยรินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร คงรีรัมย์ปวช.
2นาย จักรกฤษณ์ รองประโคนปวช.
3นางสาว วิไล ยาสุขศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เบาะบำบัดเพื่อสุขภาพเพื่อศึกษาเบาะบำบัดเพื่อสุขภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เบาะบำบัดเพื่อสุขภาพโดยมีการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1.การประดิษฐ์เบาะบำบัดเพื่อสุขภาพ 2.การตรวจสอบเบาะบำบัดเพื่อสุขภาพ 3.การศึกษาความพึงพอใจการใช้เบาะบำบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี 2 กลุ่มคือ1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเบาะบำบัดเพื่อสุขภาพ เป็นครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองจำนวน 15 คน เป็นครูผู้สอนจำนวน 5 คนและนักเรียนนักศึกษาจำนวน10 คนเลือกแบบเจาะจง 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เบาะบำบัดเพื่อสุขภาพเป็นประชาชน ทั่วไปในอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 15 คนโดยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกายภาพ
ช่วยให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อส่วนล่างที่แข็งแรงและสมบูรณ์

Contact Information

Name : นาย จตุพล แสงวาโท
Email : sjatuponsoda@gmail.com
Phone : 0870842401
FB : https://www.facebook.com/ไก่..กุ๊กกุ๊ก
LINE ID : ไก่ กุ๊กกุ๊ก