ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยะ เอมโอษฐ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มัสทนา นนทะการปวส.
2นาย พิทักษ์ กาพุดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว โดยนำผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้วพร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับประชากรในวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 5 ระดับ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยกลุ่ม ครู บุคลากร และนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นกลุ่ม ครูจำนวน 30 คน บุคลากรจำนวน 10 คน นักศึกษาจำนวน 60 คน ในวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย โดยสุ่มตัวอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคของผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว และได้ตอบแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( Standrd Deviation ) โดยภาพรวม ผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.48, S.D 0.59 ) สรุปได้ว่า ผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับคุณภาพและความพึ่งพอใจของ ผลิตภัฑณ์ถั่วดาวอินคากรอบแก้ว ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์มีความกรอบ อร่อย รสชาตดี มีความเป็นสมุนไพร ลดความดัน
เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นและได้นวัตกรรมสู่การประกอบอาชีพจริงในอนาคต

Contact Information

Name : นาย สุเมธ โยทุม
Email : sumetyothum@gmail.com
Phone : 0857441934
FB : -
LINE ID :