เครื่องให้อาหารแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับหลอดอาหารและท่อจมูก

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การให้อาหารผ่านทางสายให้อาหารต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการดูแลขณะผู้ป่วยได้รับอาหารในแต่ละครั้ง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหารคือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยว หรือกลืนอาหารทางปากและ/หรือทางลำคอได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับสารน้ำและสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำ เครื่องให้อาหารกึ่งอัตโนมัติ สำหรับหลอดอาหารและท่อจมูก ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้อาหารของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยว หรือกลืนอาหารทางปากและ/หรือทางลำคอได้ตามปกติ โดยเครื่องสามารถตั้งเวลาการให้อาหาร และปริมาณอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละช่วงเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด
สามารถทำการเปลี่ยนถุงให้อาหารได้
รองรับปริมาณอาหารสูงสุด 1000ml
- ได้อุปกรณ์ในการช่วยให้อาหารกึ่งอัตโนมัติที่มีความสะดวกและใช้งานได้ง่าย
- ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการอาหารทางร่างกายของผู้ป่วย
- ลดปัญหาและเวลาในการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ วิชาทนอุตสาหกรรม
2นางสาว สุวธิดา ถาวรยิ่งสามัญ
3นาย วิชญ์วริน เนตรรักษ์อุตสาหกรรม
4นาย ธวัชชัย ปัญญาดีอุตสาหกรรม
5นาย พัฒนา ศรีธาราม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพย์สุดา สุโภชน์ปวช.
2นางสาว จารุนันท์ คำแหงปวส.
3นาย ธาดา ชุมกระโทกปวส.
4นางสาว เสาวลักษณ์ ฟาฟางแก้วปวส.

Contact Information

Name : นางสาว จุฑามาศ วิชาทน
Email : nunan_wat@hotmail.com
Phone : 0896067736
FB : https://www.facebook.com/Nunan.Wichaton
LINE ID : Nunan8065