แอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แดงต้อย คนธรรพ์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธีระพงศ์ วงค์ตวันอุตสาหกรรม
3นาย สุทธิพงษ์ สอนมาอุตสาหกรรม
4นางสาว ไพลิน สิงห์บุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ ฟุ้งเฟื่องปวช.
2นางสาว สมฤทัย เพียสนิทปวช.
3นาย จิตรภาณุ หงษ์หนึ่งปวส.
4นางสาว จารุวรรณ ชมเชยปวส.
5นาย พิเชษฐ์ สุกสีทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชัน ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญร่วมทดสอบ 3 ท่านและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน ECA เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเคนิคแพร่ต่อแอปพลิเคชัน ECA โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานมากที่สุด รองลงมาด้านความสามารถของแอปลิเคชันที่นำมาใช้งานและด้านการออกแบบแอปพลิเคชันตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 , 4.09 และ3.97 ตามลำดับเรียงมากมาหาน้อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) แอปพลิเคชันสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยระบบสัมผัส
2) แอปฟลิเคชันสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยระบบเสียง
3) แอปฟลิเคชันสามารถเพิ่ม-ลบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
4) แอปฟลิเคชันสามารถตรวจสอบสถานะปิด-เปิดระบบไฟฟ้าภายในได้
5) แอปฟลิเคชันสามารถรายงานสถานะการทำงานได้ด้วยเสียงพูด
6) แอปฟลิเคชันเชื่อมต่อระบบควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
7) แอปฟลิเคชันมีระบบป้องกันการเชื่อมต่อด้วยรหัสผ่าน
8) ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 10 ช่อง
9) สามารถตั้งเวลาปิด-เปิด ในแต่ละช่องการควบคุม

Contact Information

Name : นาย แดงต้อย คนธรรพ์
Email : dang_toy@hotmail.com
Phone : 081-6028519
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004411320532
LINE ID : breedkaichon.com