ปลอกแฟ้มสันหนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศตวีร์ กองพิมพ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มนต์นิพา ไฉนงุ้นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพิชา หงิมสูงเนินปวส.
2นางสาว ปิยะพร เมืองมิ่งปวส.
3นางสาว กนกวรรณ ยศวิมลปวส.
4นางสาว ไอรินทร์ ใจเปี้ยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

“แฟ้มสำหรับใส่เอกสาร” เป็นวัสดุที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อช่วยในการจัดเก็บ และรักษาเอกสาร รวมทั้งการจำแนกเอกสารเป็นประเภทต่าง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้งาน แต่ด้วยแฟ้มเอกสารส่วนใหญ่มักใช้สีเดียวกันทั้งหมดและมีจำนวนมาก จึงยากต่อการค้นหาแฟ้ม ทำให้การดำเนินการด้านเอกสารในงานต่างๆ ล่าช้า และด้วยอายุการใช่งานรวมทั้งวิธีการใช้งานทำให้แฟ้มเกิดการชำรุด สีลอก หรือมีเศษวัสดุติด ทำให้ไม่เป็นที่น่ามอง น่าใช้ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีการที่จะช่วยให้แฟ้มเอกสารกลับมาน่าใช้งาน มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ และเป็นการจำแนกแฟ้มเพื่อสร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แสดงความเป็นแฟ้มเอกสารเฉพาะ พร้อมทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติ โดยสามารถปรับขนาด และถอดซักได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับสวมห่อแฟ้มเอกสารเพื่อให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ และน่าใช้งาน ช่วยในการจำแนกเอกสาร แฟ้มเฉพาะและผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติสามารถปรับความสูง ถอดซักทำความสะอาดได้
1 สามารถนำไปใช้ตกแต่งวัสดุสำนักงาน ให้มีความน่าใช้ และดึงดูดความสนใจได้
2 นำไปประยุกต์ใช้กับผ้าท้องถิ่น และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

Contact Information

Name : นาย ศตวีร์ กองพิมพ์
Email : prik545@gmail.com
Phone : 0917304886
FB : -
LINE ID :