ข้าวคั่วไฮโซ (Rice Berry HiSo)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิงหา คำมูลตา-
2นาง สิริพรรณ กันมาเวียง-
3นางสาว พรรณ์วิไล จิตอารีย์-
4นางสาว มนัสนันท์ อินสุ-
5นางสาว มุดา เขียวจั่น-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาวดี เปรมมะโนปวส.
2นาย รัฐพงษ์ ขัดต๊ะปวส.
3นางสาว สุภานันท์ เงินเนื้อดีปวส.
4นางสาว ศิริงาม แก้ววงศ์ปวส.
5นางสาว แพรวนภา สีใหม่ปวส.
6นางสาว ศุภามน ยศวิบูลย์ปวส.
7นางสาว จริยาพร ฮวบนวมปวส.
8นางสาว พรรณิภา ชายลาดปวส.
9นาย พัชริดา พุทธวงศ์ปวส.
10นาย ทีปกร พรหมเสนปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวคั่วไฮโซ “Rice Berry Hiso” เป็นการศึกษาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน และพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของอาหารเพื่อสุขภาพ “Rice Berry Hiso” ศึกษาคุณภาพทางเคมี และวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ และนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลการบริโภคพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 ในระดับ ชอบมาก การศึกษาคุณภาพทางเคมี พบว่า ปริมาณความชื้น 6.21-6.52 ปริมาณเถ้า 1.54-3.23 ปริมาณไขมัน 4.81-6.42 ปริมาณโปรตีน 6.67-6.91 ปริมาณเส้นใย 3.05-3.11 ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 74.18-77.35 อายุการเก็บรักษา พบว่าสามารถเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน ในสภาวะปิดสนิท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมบริโภค บรรจุภัณฑ์ในชั้นที่ 1 ด้วยถุงพลาสติกใสขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร นำไปดูดสุญญากาศและปิดปากถุง หลังจากนั้นนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 กล่องผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ข้าวคั่วไฮโซ “Rice Berry Hiso”

Contact Information

Name : นาย สิงหา คำมูลตา
Email : k.singha@hotmail.com
Phone : 0844480443
FB : https://www.facebook.com/k.singha@gmail.com
LINE ID : -