LAMYAI HAND SOAP สบู่เหลวล้างมือลำไย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นรินทร์ณา หน่อท้าวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อัจฉรา สมณะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ภัทรพรรณ ไชยสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ จิรพศพันธ์ปวช.
2นางสาว อัญณิการ์ แซ่จ้าวปวส.
3นางสาว อารัญญา อนุรักษ์ปวส.
4นางสาว จุฑามาศ เอื้องเงินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมจากลำไย ซึ่งเป็นการนำผลผลิตจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า โดยการนำผลไม้คือลำไย มาเป็นส่วนประกอบในการทำสบู่เหลว มีแนวทางจากการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ คือ การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การดำเนินการผลิต การดำเนินการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจริงและการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ ดี ตามความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปพัฒนาเชิงธุรกิจได้ในลำดับต่อไป

Contact Information

Name : นางสาว นรินทร์ณา หน่อท้าว
Email : narinna.katie@gmail.com
Phone : 093-0344985
FB : https://www.facebook.com/snow.pricess.5
LINE ID : 0930344985