ดินปลูกใบยางนา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ดินปลูกใบยางนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการปลูกพืชโดยการใช้ใบยางนาแห้งและใบยางนาหมัก 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนและคุณสมบัติการผลิตดินปลูกใบยางนาและ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ดินปลูกใบยางนา พบว่ากระถางที่ใช้ใบยางนาหมัก ต้นดาวเรืองที่งอกและเจริญเติบโตดีกว่าใบยางนาแห้ง การเจริญเติบโตของลำต้น ใบ และความสูงอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาอัตราส่วนและคุณสมบัติการผลิตดินปลูกใบยางนา พบว่าสัปดาห์ที่ 4 ใบยางนาที่หมัก มีสีดำเข้ม เปื่อยยุ่ยมีความละเอียดสูงสุด อ่อนนุ่ม มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ ไม่มีกลิ่น สูตรที่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญเลือกสูตรที่ 2 เป็นสูตรที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในการทำดินปลูกใบยางนา ซึ่งลักษณะสีของดินมีสีเทาเข้มจนถึงดำ เนื้อดินมีความร่วนซุยดีมาก ไม่เกาะกันแน่น มีความพรุนมาก มีความสามารถในการอุ้มน้ำดีมาก มีความเป็นกรดเบสอยู่ที่ ประมาณ 6.0-7.0 ผลการศึกษาการงอกและการเจริญเติบโตโดยใช้ดินปลูกใบยางนาของต้นดาวเรือง มะเขือพวง ผักบุ้งจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า พืชทั้ง 3 ชนิด มีการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ และความสูงอย่างต่อเนื่อง พืชมีสีเขียวเข้มทุกต้น ศึกษาเปรียบเทียบดินปลูกใบยางนาและผลิตภัณฑ์ดินปลูกทั่วไป 2 ชนิดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ และความสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 ชนิด แต่ดินปลูกใบยางนาเจริญเติบโตของพืชดีกว่าดินที่ทดสอบดีกว่าเล็กน้อย การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการสวนไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ดินปลูกใบยางนาผลิตจากใบยางนาเหลือทิ้งมาหมักให้เปื่อยยุ่ยและผสมกับวัสดุทางธรรมมชาติ พัฒนาเป็นดินปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ต้นทุนต่ำ เหมาะแก่การปลกพืชทุกชนิดในกระถางและพืชที่อนุบาลก่อนย้านไปปลูก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ การะเกษ-
2นาง กรณิการ์ แสงรัตนกุล-
3นางสาว สุพรรษา วันทำ-
4นาง สุวนิตย์ ตาทอง-
5นางสาว เสาวลักษณ์ สมศรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรานุช โทสีทาปวส.
2นางสาว รินประภา นารีกุลปวส.
3นาย ธีรภัทร สาอุตม์ปวส.

Contact Information

Name : นาย อาทิตย์ การะเกษ
Email : Arthit.kate@gmail.com
Phone : 0892825452
FB : https://www.facebook.com/Arthit.Karakate
LINE ID : Arthit