Khaochi Application

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นารีรัตน์ โชติช่วงนิรันดร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เจนจิรา สีเลิศปวช.
2นางสาว ธิดารัตน์ บุญชูปวช.
3นางสาว ปวีณา ลำเจียกหอมปวส.
4นางสาว ดวงพร ประเทศแก้วปวส.
5นางสาว อณัญญา สีนวนแลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ข้าวจี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าว ที่รู้จักกันในท้องถิ่นในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นิยมกินในฤดูหนาว เพราะคนสมัยก่อนจะนิยมนั่งผิงไฟคุยกัน แล้วก็ทำข้าวจี่กินแก้หนาวไปด้วย ปัจจุบันกินกันทุกฤดู มีหลายคนที่นำมาทำเป็นอาชีพ เพราะลงทุนน้อย ขายง่าย กำไรดี Khaochi Application เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้าวจี่ สูตรในการทำ และการคำนวณหาต้นทุนกำไรในการทำข้าวจี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวจี่ สามารถคำนวณต้นทุนกำไรในการทำข้าวจี่

Contact Information

Name : นางสาว นารีรัตน์ โชติช่วงนิรันดร์
Email : ytingly@gmail.com
Phone : 0866353996
FB : https://www.facebook.com/nareerat.chot
LINE ID : ัyayee_16