โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า Fly Application

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภัสสร ถิตย์ประไพอุตสาหกรรม
2นาง จินดารัตน์ ธีรพัฒนพงศ์อุตสาหกรรม
3นาย วสวัตติ์ อินทร์แปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ชัยวุฒิ สุวรรณเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักริน ฮังกะสีปวช.
2นาย พงศกร ขันอาษาปวช.
3นางสาว พัชราภร ทรัพย์วิบูลย์ปวส.
4นางสาว สุภาวดี จันทร์โม้ปวส.
5นาย จิรศักดิ์ ยุบลพันธุ์ปวส.
6นาย ภานุพงษ์ ปรีเลขาปวส.
7นาย สุเมธ ภูภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(e-commerce) ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีความสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า เปรียบเทียบราคาและไม่เสียเวลาเดินทางไปร้านค้า โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า fly application เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าและการบริการส่งสินค้า โดยลูกค้า ร้านค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนใช้บริการและต้องมีบัญชี prompt pay ของธนาคารใดก็ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ให้บริการซื้อขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยร้านค้า ลูกค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน
1. ลูกค้า ร้านค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้าได้รับความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าและบริการ
2. ร้านค้านำเสนอสินค้าผ่านระบบได้
3. ร้านค้าเรียกผู้ให้บริการส่งสินค้า ส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนดได้
4 .สะดวกสบายด้วยการชำระเงินผ่านระบบ prompt pay
5. เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการส่งสินค้า

Contact Information

Name : นางสาว ประภัสสร ถิตย์ประไพ
Email : aonanz1989@gmail.com
Phone : 0981865844
FB : https://www.facebook.com/prapassorn.aonanz
LINE ID : khunaon105