ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE.CRF

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การทำโครงการปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF โดยใช้น้ำจุลินทรีย์ EM, จุลินทรีย์น้ำผลไม้, กากน้ำตาล, น้ำสะอาด, นำมูลนกกระทา, รำละเอียด นำแกลบขาว แกลบดำ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างดินปลูกปกติที่ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF ต่อต้นมะแว้งและต้นพริก ต้นมะแว้งที่ใช้ดินปลูกปกติที่ใช้ปุ๋ยคอกมีความสูงเฉลี่ย 30.2 ซม. ต้นมะแว้งที่ใช้ AGGIE. CRF มีความสูงเฉลี่ย 38.5 ซม. ส่วนต้นพริกที่ใช้ดินปลูกปกติที่ใช้ปุ๋ยคอกมีความสูงเฉลี่ย 25.2 ซม. และต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF มีความสูงเฉลี่ย 37.2 ซม. จากค่าเฉลี่ยความสูงของพืชที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF ผสมเพิ่มในดินปลูกส่งผลให้ พืชมีความสูงเฉลี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืชได้เป็นระยะเวลานานๆ ปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนจะคงทนอยู่ในดินได้นานเป็นปี แต่ก็มีบางส่วนที่ ถูกย่อยสลายไป ในการย่อยสลายนี้จะมีแร่ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยอินทรีย์ให้พืชได้ไช้อยู่เรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็ถูกปลดปล่อย ออกมาตลอดเวลาและสม่ำเสมอ
1.ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่งความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2.อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี
3.มีประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพมีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช
4.ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปานัสดา ดีดพิณเกษตรกรรม
2นาย สำราญ รื่นรวยเกษตรกรรม
3นาย มงคล ชินะกุลเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรไนย ปุยคำปวส.
2นางสาว พิชชาพร บำรุงราษฏร์ปวส.
3นาย ทรงพล ตัณฑวิรุฬห์ปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ปานัสดา ดีดพิณ
Email : vivain_vee@hotmail.com
Phone : 0805032677
FB : https://www.facebook.com/vivain.vee
LINE ID : 0805032677