เครื่องปักดำนา ระบบไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ สมรักษ์-
2นาย ยุทธนา คำปาตัน-
3นางสาว ศิรินทิพย์ โสภา-
4นาย นพพล คำเผือ-
5นาย ณรงค์ชัย บุญเทพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรุณ แสงทองปวส.
2นาย เกริกพล วิริยะสุขปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ในอดีตจนถึงปัจจุบันการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย คือการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการปักดำโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักและต้องใช้จำนวนแรงงานที่มากทำให้มีค่าใช้จ่าย ในการจ้างแรงงานสูงและยังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่สามารถดำนาได้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องปักดำนา ระบบไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแรงงาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการทำนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปักดำนาระบบไฟฟ้า ทำงานด้วยกลไก ระบบไฟฟ้า โดยควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ให้บังคับอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ทำงาน

Contact Information

Name : นาย ธีรวัฒน์ สมรักษ์
Email : Pejateerawat@gmail.com
Phone : 088-2516203
FB : https://www.facebook.com/J.TEERA
LINE ID : peja1579