เตาแก๊สผลิตไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ วงศ์จันต๊ะ-
2นาย ภาสกร เชื้อเมืองพาน-
3นาย ณัฏฐชัย อ้ายฝอย-
4นาย วิทยากร เครือกลางรงค์-
5นาย ปฏิภาณ คำรินทร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุวิดา กองวงศ์ปวช.
2นาย ขวัญชัย เชียวธัญากรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากการจัดทำโครงการเตาแก๊สผลิตไฟฟ้าจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ใช้เพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จากการประกอบอาหารให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งสามารถใช้ในยามฉุกเฉินหรือในในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยส่วนประกอบสำคัญของโครงการนี้คือ เทอร์โมอิเล็กทริกส์หรือแผ่นเพลเทียร์ เป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะมีการถ่ายเทความร้อนผ่านแผ่นเพลเทียร์ โครงสร้างจะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำและเซรามิก จากการทดสอบประสิทธิภาพของโครงการโดยการทดลองใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน100 วัตต์ เช่น พัดลมกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ สามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น และเมื่อนำไปสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานและหาค่าเฉลี่ยผลที่ได้คือ ผู้ทดลองมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์มาก-มากที่สุด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะใช้พลังงานความร้อนที่เหลือจากการประกอบอาหารมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้เตาแก๊สที่ผลิตไฟฟ้าได้
ได้พลังงานไฟฟ้าเก็บไว้เป็นพลังงานสำรอง

Contact Information

Name : นาย อนันต์ วงศ์จันต๊ะ
Email : inkoe01@gmail.com
Phone : 0864318188
FB : -
LINE ID :