อุปกรณ์ปอกผิวงานบนเครื่องเจาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุจินต์ สุนทรวลีนนท์อุตสาหกรรม
2นาง สุกัญญา โหมดศิริสามัญ
3นาย ชาญณรงค์ แสงอรุณอุตสาหกรรม
4นางสาว สำราญจิตร์ ภูมีสามัญ
5นางสาว ศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุภพ อะวิลัยปวช.
2นาย ธีรภัทร ซาพิมพ์ปวช.
3นาย พายุพัฒน์ สุริยะใสปวช.
4นาย จักรตราชัย กุรัตน์ปวช.
5นางสาว สุรนีย์ กาญจนศรปวช.
6นาย กิตติพงค์ ม่วงศรีปวช.
7นาย เกรียงศักดิ์ จรรยาเศรษฐกุลปวช.
8นาย ปริญญา ลอยฟ้าปวช.
9นาย ณัฐภัทร ไข่เจริญปวช.
10นาย สมรักษ์ พันธ์งามปวช.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในงานผลิตช้ินส่วนเครื่องมือกลจากโลหะ เช่น การปอกหัวเพลาสำหรับอัดแบริ่ง การลบครีบ ลบคมหัวเพลา การปอกผิวเพลา เป็นต้น จะต้องใช้เครื่องกลึงสำหรับผลิตชิ้นงาน แต่พบว่า การใช้เครื่องกลึงมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการใช้เครื่องกลึง เวลาการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นใช้เวลานาน ตั้งแต่การ Set up เครื่องกลึง และการกลึงสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า เพราะเครื่องกลึงมีขนาดใหญ่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง คณะผู้ประดิษฐ์จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ปอกผิวงานบนเครื่องเจาะ ซึ่งสามารถใช้งานควบคู่กันกับสว่านแท่น ภายในมีใบมีดสำหรับปอกผิวโลหะฝังอยู่ในหัวปอกสวมทับด้วยตลับลูกปืนประกอบเป็นชุดสำเร็จ เมื่อสวมกับเครื่องสว่านแท่น ก็สามารถใช้งานปอกผิวโลหะได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องกลึง ทำให้เกิดความสะดวกใช้เวลาน้อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ปอกผิวงานบนเครื่องเจาะสร้างจากโลหะแข็งที่มีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีใบมีดสำหรับปอกผิวโลหะ
ฝังอยู่ในหัวปอกสวมทับด้วยตลับลูกปืนประกอบเป็นชุดสำเร็จที่สามารถใช้กับเครื่องสว่านแท่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน มีประสิทธิภาพในการปอกผิวเพลาสำหรับทำเกลียว การลบครีบ ลบคมได้อย่างรวดเร็ว ทดแทนการทำงานโดยใช้เครื่องกลึงธรรมดา
มีประโยชน์ คือ
1. ได้อุปกรณ์ปอกผิวเพลาทำเกลียวสำหรับอัดแบริ่ง การลบครีบ ลบคม หัวเพลา
2. ได้อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและลดเวลาทำงานในการประกอบอาชีพปอกผิวโลหะเพลา
3. ได้อุปกรณ์ที่ลดขั้นตอนในการทำงาน พนักงานที่ขาดทักษะการกลึงสามารถทำงานได้
4. ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในการปอกผิวโลหะเนื่องจากใช้ทดแทนเครื่องกลึง
5. พัฒนานวัตกรรมใหม่ และนำไปสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์

Contact Information

Name : นาย สุจินต์ สุนทรวลีนนท์
Email : sujinchula1@gmail.com
Phone : 0868364556
FB : https://www.facebook.com/sujin.sutronvaleenon
LINE ID : hisujin