แสงหนังแก้วหัตถศิลป์ลายดุน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การจัดทำชิ้นงานแสงหนังแก้วหัตถศิลป์ลายดุนจัดเป็นกรรมวิธีพิเศษที่ต้องอาศัยความชำนาญ ความสามารถเฉพาะ ต้องใช้เทคนิคของช่างแต่ละคนและต้องทุ่มเทปฏิบัติงาน ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความวิจิตรที่มีคุณค่า และเกิดความยอมรับในฝีมือการจัดทำชิ้นงาน 1. งานสลักดุน 2.งานสลักลาย 3.งานบัดกรี และการนำหนังแก้วมาประกอบในชิ้นงาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สำรวจความพึงพอใจของประชากรในท้องถิ่น จำนวน 100 คน ต่อแสงหนังแก้วหัตถศิลป์ลายดุน พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 7 ด้าน เท่ากับร้อยละ 4.17ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

๑. เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องการใช้และผสมผสานลวดลาย และเป็นการประยุกต์ลายเข้าด้วยกันในงานสลักดุน
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เรื่องการทำงานสลักดุนและงานแกะหนังตะลุงมากขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เกี่ยวกับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ สาขางานศิลปหัตถกรรมแก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจ
๔. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและผลิตเป็นสินค้าชุมชน
ใช้เป็นของประดับตกแต่งห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องนอนและห้องต่างๆใช้เป็นของขวัญในโอกาสสำคัญต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย น้อยทับทิมศิลปกรรม
2นาย ทศพร ถังมณีศิลปกรรม
3นาย สาโรจน์ โชติพฤกษศิลปกรรม
4นางสาว ภูษณิศา ยูงทองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนัญชัย เบ้ามั่นปวช.
2นาย จักรกริน เกตุแดงปวช.
3นาย เจนณรงค์ จิตตโอวาทปวช.

Contact Information

Name : นาย สมชาย น้อยทับทิม
Email : love_forever072@hotmail.com
Phone : 0862808831
FB : https://www.facebook.com/somchainoytubtim
LINE ID :