โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมไร้สาย เวอร์ชั่น 2

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยที่นอนพักฟื้นร่างกายในโรงพยาบาลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติๆ หรือพยาบาล ซึ่งในผู้ป่วยบางรายยังพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ลุกนั่งเองได้ แต่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะลงจากเตียงได้ ซึ่งจะเป็นภาระของผู้ที่คอยดูแลอย่างมากและจะสร้างความไม่สบายใจของตัวผู้ป่วยเองได้ ทางทีมคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงจัดสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชื่อ โต๊ะคร่อมเตียงไร้สาย เวอร์ชั่น 2 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย โดยการควบคุมให้โต๊ะคร่อมเตียงเคลื่อนที่ ตามความต้องการของผู้ป่วยเองได้ จะทำให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมในช่วงเวลาการพักฟื้นร่างกายและช่วยลดภาระการดูแลของญาติๆ และพยาบาลได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โต๊ะคร่อมเตียงควบคุมไร้สาย เวอร์ชั่น 2 สามารถควบคุมการเคลื่อนที่แบบไร้สายผ่านรีโมทคอนโทรล โดยสั่งให้เคลื่อนที่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา สั่งให้ฐานวางภาชนะอาหารเลื่อนขึ่นเลื่อนลงได้ในระดับที่ต้องการได้ ระยะในการควบคุมที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะอยู่ที่ 7 เมตร ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักภาชนะอาหารที่รองรับได้ 6 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ทุกฟังก์ชั่นเหมือนกับโต๊ะคร่อมเตียงที่มีใช้งานปกติ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในระหว่างพักฟื้นร่างการเนื่องจากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่รู้สึกเป็นภาระของผู้ที่คอยดูแล อำนวยความสะดวกทำให่ผู้ดูแลที่สามารถจะทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้ สำหรับผู้จัดทำ ได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การนำความรู้ทักษะที่เรียมมาจัดสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกับสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสกสรร ศรีจันทร์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ว่าที่ ร.ต.อขนิษฐ เครืออนันต์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนายุส วงษ์สุนทรปวช.
2นาย สรวิชญ์ ทิวบุญนาคปวช.
3นาย จารุเดช ภูมีปวช.
4นาย ปุณยวีร์ ม่วงศรีปวช.
5นาย ธีระภัทร พื้นฉลาดปวส.

Contact Information

Name : นาย เสกสรร ศรีจันทร์
Email : seksan.fly@gmail.com
Phone : 0891796741
FB : https://www.facebook.com/เสกสรร.ศรีจันทร์
LINE ID : sekloso.en14