อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างอุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ ได้ทำการหาประสิทธิภาพเพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 พบว่า เมื่อปอกเศษสายไฟขนาดความโตเท่ากันและความยาวทดสอบ 20-100 เซนติเมตรกรณีก่อนใช้อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ สามารถปอกเศษสายไฟได้ตลอดความยาวทดสอบเนื่องจากเกิดความเหนื่อยล้ามาก โดยรวมมีอัตราความเร็วในการปอกเศษสายไฟงานเฉลี่ย 28มิลลิเมตร/วินาทีกรณีหลังใช้อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ โดยรวมเฉลี่ย 54 มิลลิเมตร/วินาทีหากเปรียบเทียบระหว่างกรณีก่อนใช้อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ และกรณีหลังใช้อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ อัตราความเร็วในการปอกสายไฟกรณีหลังใช้อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟ มีอัตราความเร็วในการปอกสายไฟงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 93 เปอร์เซ็น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์ปอกเศษสายไฟโดยโลหะเป็นโครงสร้างเพ่อความแข็งแรงและใช้เศษใบเลื่อยมือที่หักมาเป็นใบมีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประหยัดทรัพยากร เพราะใบเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง(HSS) ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแข็งมากกว่าเหล็กทั่วไปจึงทำให้สามารถต้านทานแรงดึงจากการปอกสายไฟได้ดี อุปกรณ์ปอกเศษสายไฟได้ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทำงานได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกสามารถใช้งานได้ทุกกลุ่มอาชีพ
ปอกเศษสายไฟเพื่อนำทองเหลืองไปจำหน่ายได้
ใช้งานง่ายพกพาสะดวกและปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุลอุตสาหกรรม
2นาย อรรถพล สังข์ทองอุตสาหกรรม
3นาย สุนทร วีระเดชลิกุลอุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงษ์ ดวงทองคำอุตสาหกรรม
5นาย พงศกร อุ่นสุพรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล การสังเวชปวส.
2นาย เมธาวี ต้นรังปวส.
3นาย ชญานนท์ เบิกบานปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ ชุ่มน้อยปวส.
5นางสาว กนกวรรณ เรืองเผ่าพันธ์ปวส.
6นาย อรินทร แก้วเก่งปวส.
7นาย ธนกร กล่อมสวนปวส.
8นาย นันทวัฒน์ ลอยแก้วปวส.
9นาย ศุภณัฐ จันทร์ดีปวส.

Contact Information

Name : นาย รุฒิพงศ์ จุลชัยวรกุล
Email : J_rutipong@hotmail.com
Phone : 0877717113
FB : https://www.facebook.com/รุฒิพงศ์.จุลชัยวรกุล
LINE ID : rut_machine