เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดดำผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการนำเข้าเครื่องเตือนการให้สารละลายหลอดเลือดดำ จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ในโรงพยาบาลอีกหลายแห่งมีความต้องการจำนวนมาก วัตถุประสงค์หลักการของวิจัยนี้คือออกแบบและสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดดำ ที่มีราคาถูกใช้ในประเทศ และช่วยลดภาระให้แกพยาบาลและเจ้าหน้าที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
- มีฟังก์ชันการใช้งานง่าย ราคาประหยัด
- ช่วยเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อสารละลายเหลือปริมาณ 5 % ผ่านระบบ IOT
- ลดค่าใช่จ่ายให้กับโรงพยาบาล
- เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย
- ลดภาระให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณชัย คุณนามอุตสาหกรรม
2นาย วิเชียร ทวีสุขอุตสาหกรรม
3นาย สัณห์ สุขประชาอุตสาหกรรม
4นาย ทันพงษ์ ภู่รักษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว นิภาวรรณ ทากข้าศึกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภณัฐ ยะทวานนท์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ วงค์กฎปวช.
3นาย ชนาธิป อ้วนไพศาลวงษ์ปวช.

Contact Information

Name : นาย รณชัย คุณนาม
Email : yo_ronnachai_13@hotmail.co.th
Phone : 0989126630
FB : https://www.facebook.com/yo.ronnachai
LINE ID : yoairsoft