ระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระกรณ์ แก้วคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑาภัทร์ กำมะหยี่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นพวรรณ แก้วนิลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยนันท์ ชำนาญไพรปวช.
2นางสาว จิตติมา สุขบุญปวช.
3นาย อาทิตย์ เกตุคงปวช.
4นาย บัณฑิต จ้อยทุ่งปวช.
5นาย อัษฎาวุธ เป้จิ๋วปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อมใช้ในการบริการจัดการข้อมูลของเจ้าที่ และเพื่อพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการ Interface อุปกรณ์ต่อพ่วงจากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการงานซ่อม ได้ในระดับดีถึงดีมาก ทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ทันสมัย และมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ในการให้บริการประชาชนผู้รับบริการซ่อม โดยให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์มที่สะดวกให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย โดยมีภาพชิ้นงานประกอบ มีสัญลักษณ์บาร์โค้ช ใช้ในการติดตามงาน และระบบได้ Interface กับอุปกรณ์ต่อพ่วง คือ กล้อง Web camera , Barcode scanner ,Printer และระบบสามารถส่ง SMS แจ้งเตือนการดำเนินงานซ่อมให้แก่ผู้รับบริการ
1. ได้พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม ใช้ในการบริการจัดการข้อมูลศูนย์ซ่อม
2. ผู้ให้บริการซ่อมได้ใช้ระบบศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม ในการจัดการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
3. ได้ยกระดับคุณภาพการบริการ ของหน่วยงานหรือองค์กรผู้ให้บริการซ่อม ให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี

Contact Information

Name : นาย ธีระกรณ์ แก้วคำ
Email : kornakup@gmail.com
Phone : 0612698358
FB : -
LINE ID : kornakup