PSC (Personal Security Car)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกษณรงค์ ค้ำชูอุตสาหกรรม
2นาย ธนากรณ์ อินทรขีนีอุตสาหกรรม
3นาย ชูทวีป ดีพูนอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย เสาหงษ์อุตสาหกรรม
5นาง กอบพัชร์ บุญเจริญกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนุราช เที่ยงธรรมปวช.
2นาย คุณนิธิ พงษ์กำเหนิดปวช.
3นาย อนุทัต อาทรเกตุปวช.
4นาย สิทธิชัย วงษาราชปวช.
5นางสาว อริสา พรรณมณีลักษณ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง PSC (Personal Security Car) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมรถยนต์โดยการตรวจสอบลายนิ้วมือหากเกิดข้อผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งรูปแบบการโทรและการส่งSMS และสามารถสั่งงานควบคุมระบบการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการส่ง SMS ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพของ PSC (Personal Security Car) สามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง PSC ไปยังโทรศัพท์ด้วยการโทรหรือการส่ง SMS คิดเป็นร้อยละ100 ทั้งนี้ PSC จะทำการส่ง SMS และโทรหาเบอร์ที่กำหนดเพื่อแจ้งเตือนเมื่อสแกนผิดพลาดครบ 3 ครั้ง และ PSC (Personal Security Car) สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ไปยัง PSC ด้วยการส่ง SMS ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ ทั้งนี้ PSC จะทำการส่ง SMS เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งที่ส่งไปจากโทรศัพท์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยรักษาความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมรถยนต์โดยการตรวจสอบลายนิ้วมือหากเกิดข้อผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือเป็นแบบการโทรและการส่ง SMS และสามารถสั่งงานควบคุมระบบทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการส่ง SMS
1. PSC สามารถป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ได้
2. PSC ช่วยลดสถิติการถูกโจรกรรมรถยนต์ได้
3. มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก

Contact Information

Name : นาย เกษณรงค์ ค้ำชู
Email : teenzaza01@gmail.com
Phone : 0951815961
FB : https://www.facebook.com/Keetar.Anutuch.Artonket
LINE ID : Anutuchartonket