พัดลมไอเย็นจากแอร์รถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

พัดลมไอเย็นจากแอร์รถยนต์ เป็นพัดลมที่นำไอเย็นจากน้ำเย็นที่ผ่านคอยล์เย็นของแอร์รถยนต์ ส่งผ่านความเย็นสู่ห้อง โดยให้ความเย็นเสมือนกับความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ โดยอุณภูมิจะลดลง 5 - 15 องศาเซลเซียส โดยพัดลมไอเย็นจากแอร์รถยนต์ ไม่มีสารเคมีที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ไม่มีไอน้ำที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม และประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับอากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัดลมไอเย็นจากแอร์รถยนต์ ให้ความเย็นมากกว่าการใช้พัดลมธรรมดา ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส เสมือนความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ แต่ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศ
1.ให้ความเย็นใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศ
2.ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
3.ประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ดุษฎี ระวังภัยอุตสาหกรรม
2นาย ชลิต พานทองอุตสาหกรรม
3นาย อุดร อุไรวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สัชฌุกร ดวงอุปปละปวช.
2นาย อนุชิต เพ็ชรอำไพปวช.
3นาย วีธากร ชัยสีปวช.
4นาย วรพล สีจันทร์ปวช.

Contact Information

Name : นางสาว ดุษฎี ระวังภัย
Email : pitchapitchy@gmail.com
Phone : 0906801063
FB : -
LINE ID :