เครื่องทำบัวไม้ทูอินวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรญา ล้ำเลิศสามัญ
2นาง นัทธมน น้อยศรีสามัญ
3นางสาว เกศินี มณีชาญสามัญ
4นางสาว ฟาริด้า จิตเส้งสามัญ
5นาย สุภกิจ สัพโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทิวัฒน์ ยุทธิวัฒน์ปวช.
2นาย จาตุพล ถาวรสูตรปวส.
3นาย วัชราวุธ พลขันธ์ปวส.
4นาย อภิสิทธิ์ พิศกาญจน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาทดลองครั้งนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องทำบัวไม้ทูอินวัน เนื่องจากเครื่องทำบัวไม้โดยทั่วไปจะต้องผ่าน 2 เครื่อง การทำงาน 2 ขั้นตอน คือเครื่องไสไม้และเราเตอร์ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลาในการผลิต จากผลการศึกษาพบว่า เครื่องทำบัวไม้ทูอินวันที่ออกแบบและสร้างขึ้น สามารถทำงานเสร็จสิ้นภายในระบบการทำงานเดียว ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องไสไม้ เราเตอร์ และลูกกลิ้งลำเลียง โดยใช้สเตอร์ควบคุมการทำงานของลูกกลิ้ง เป็นกลไกในการเชื่อมต่อระบบการทำงาน ระหว่างเครื่องไสไม้และเราเตอร์ให้เป็นเครื่องเดียวกันและทำงานได้เสร็จสิ้นในระบบเดียว ทำให้สามารถผลิตบัวไม้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลา ประหยัดแรงงานคน และลายตรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถผลิตบัวไม้ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง
สามารถผลิตเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพด้านการทำบัวไม้ได้

Contact Information

Name : นางสาว อรญา ล้ำเลิศ
Email : orayakruor@gmail.com
Phone : 0988483139
FB : https://www.facebook.com/oraya.or
LINE ID : -