แกงส้มปลาช่อนผง (spicy and sour fish curry powder)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอนงค์ ขุนจรสามัญ
2นาย สืบศักดิ์ สุ่มอิ่มสามัญ
3นาง ภานุรัตน์ อารีพันธ์คหกรรม
4นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กอบบุณย์ เมฆสว่างปวช.
2นางสาว สุชานาถ ทัดประดิษฐปวช.
3นางสาว อรอนงค์ ขุนจรปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของประชากรในยุคศตวรรษที่ 21 พบว่ามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างอาทิ เช่น การทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุปัจจัยทำให้ประชากรยุคนี้ ไม่อาจเสียเวลาในการประกอบอาหารได้ ประชากรจึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จและกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผงจึงสามารถตอบสนองความต้องการอาหารที่สะดวก รวดเร็ว อร่อย และยังคงกลิ่นอายของความเป็นอาหารไทยอยู่เช่นเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สะดวกต่อการบริโภค ง่ายต่อการพกพา และการใช้งาน
2. ให้รสชาติแกงส้มปลาช่อนที่ผู้บริโภคให้การยอมรับระดับดีมาก
3. เก็บรักษาได้นาน
4. ตอบสนองต่อความต้องการในยุค Thai land 4.0
1. ผลิตแกงส้มปลาช่อนผงได้
2. ระบุอุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมต่อการผลิตแกงส้มปลาช่อนผงได้
3. ทราบถึงอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการคืนตัวของแกงส้มปลาช่อนผง
4. ได้ผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผงที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
5. นำองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาผลิภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์

Contact Information

Name : นางสาว อรอนงค์ ขุนจร
Email : onanong2608jane@gmail.com
Phone : 0648212084
FB : https://www.facebook.com/เจน.อรอนงค์
LINE ID : j0614359986