เครื่องจำหน่ายปากกาหยอดเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิพนธ์ ปัญญาปลูกอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย เอนก อ่อนหวานอุตสาหกรรม
4นาย มนต์รัก มาลาอุตสาหกรรม
5นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิพนธ์ ปัญญาปลูกปวส.
2นาย จิรายุ มูลเมืองปวส.
3นาย อัษฎาวุฒิ ใจหาญปวส.
4นาย ศิวกร ปัญจมิตรปวส.
5นาย ธนกฤต กิ่งแก้วปวส.
6นางสาว ธนภรณ์ ประสมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ทำให้คณะผู้จัดทำได้เกิดไอเดียที่จะสร้างเครื่องจำหน่ายปากกาขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของประชากรกลุ่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยโครงการ เครื่องจำหน่ายปากกานี้เคยมีรุ่นพี่สร้างขึ้นมา แต่ไม่สมบูรณ์ คณะผู้จัดทำเลยทำการแก้ไขและเพิ่มคุณสมบัติของเครื่องจำหน่ายปากกา จากการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในสาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้จนสำเร็จ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องรับเหรียญสามารถรับเหรียญได้
2. สามารถจำหน่ายปากกาอัตโนมัติได้เมื่อกดสวิตซ์
3. สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เมื่อปากกาใกล้หมดได้
อำนวยความสะดวก

Contact Information

Name : นาย นิพนธ์ ปัญญาปลูก
Email : niponpunyapluk@gmail.com
Phone : 099-3719911
FB : https://www.facebook.com/jomsmile.nipon.5
LINE ID : 0993719911