อุปกรณ์รีดปากปี๊บ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย มณีกุลอุตสาหกรรม
2นาย วัชรพงศ์ สุวรรณเลิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูกิจ ชนะตั้งเจริญปวช.
2นาย พลวัฒน์ เมืองแก้วปวช.
3นาย ธาราวรรษ แข็งฤทธิ์ปวช.
4นาย วิสิทธิ์ กันทะตั๋นปวช.
5นาย ยุทธิยง จักรคำปวช.
6นาย อภิสิทธิ์ เอื้อจริงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ธุรกิจบรรจุอาหารเป็นธุรกิจที่มีมากในจังหวัดลำปางส่วนมากจะบรรจุหน่อไม้ปิ๊บส่วนมากทำกันหลังจากทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วมักจะทำเป็นอาชีพเสริม ปัญหาส่วนมากของผู้ประกอบการคือจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตทำให้กระบวนการผลิตบางขั้นตอนนั่นล่าช้า เช่นการปิดฝาปิ๊บ ส่วนมากมักจะใช้ปิ๊บที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ปากปิ๊บจึงมักจะชำรุดเสียหายเกิดรอยเยินตรงขอบของปากปิ๊บ และการแก้ไข ของผู้ประกอบการก็จะใช้คีมหรือค้อนช่วยในการให้ปากปิ๊บเรียบและใช้งานได้ จึงทำให้ล่าช้า การแก้ปัญหากระบวนการผลิตในขั้นตอนของการปิดฝาปิ๊บจึงใช้หลักการของ Roller ในการปีบอัดในการรีดปากปิ๊บมาใช้แทนวิธีเดิมๆของผู้ประกอบการ คณะผู้วิจัยจึง ได้ผลิตอุปการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลดเวลาของการทำงานในกระบวนการบรรจุฝาปิ๊บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการสร้างอุปกรณ์รีดปากปิ๊บเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดสร้างขึ้นเองใช้ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับข้องกับการบรรจุอาหาร และ ใช้ได้กับปิ๊บ ขนาดกว้าง 240 มม. ยาว 240 มม. สูง 347 มม.
ประโยชน์ของอุปกรณ์รีดปากปี๊บ
1. นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพมาพัฒนาอุปกรณ์รีดปากปี๊บ
2. สามารถนำอุปกรณ์รีดปากปี๊บ ไปสู่การจำหน่ายได้

Contact Information

Name : นาย วัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
Email : winai_1977@hotmail.com
Phone : 0838879251
FB : https://www.facebook.com/s.watcharapong_big@hotmail.com
LINE ID : 0838879251