อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทศพล ทองผุดอุตสาหกรรม
2นางสาว ปวีณ์ริศา ทิพย์จ้อยอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ท. ชัยสิทธิ์ ต่อต้นอุตสาหกรรม
4นาย ตฤณกร จันทร์นวมอุตสาหกรรม
5นาย จักรพันธ์ ผิวผ่องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระวัฒน์ ต้นคำปวช.
2นาย เรืองฤทธิ์ ดวงจำปาปวช.
3นาย วิทวัฒน์ พุดพันธ์ปวช.
4นางสาว สุปรีญา มหาโพธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ถอนตะปู มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ถอนตะปู เนื่องจากการทำงานไม้ต้องมีการประสบปัญหาเกี่ยวกับการถอนตะปู การถอนตะปูก็มีหลายรูปแบบ เช่น ตะปูที่หัวฝัง หัวขาด หัวแนบติดกับไม้ ซึ่งไม่สามารถใช่แค่ค้อนหัวงอนถอนออกได้ คณะวิจัยจึงได้ทำอุปกรณ์ในการถอนถอนตะปูขึ้นมา จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่ จะสร้างอุปกรณ์ในการถอนตะปู ซึ่งเป็นการนำหลักการค้านผ่อนแรง จุดหมุน ค้านพยุง เราใช่สามหลักการนี้เพื่อทำการสร้างอุปกรณ์ถอนตะปู เพื่อช่วยในการประกอบอาชีพช่างไม้ และการทดสอบประสิทธิภาพ โดยกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ถอนตะปูให้สามารถถอนตะปูได้ทุกรูปแบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถถอนตะปูที่ไม่มีหัวตะปู และหัวตะปูแนบกับหน้าไม้ได้ ประสิทธิภาพในการถอนตะปูทำได้ทุกเบอร์ของตะปู และใช้เวลา 1 นาที่/ต่อดอก
ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู ทำให้การทำงานไม้ง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการถอนตะปู

Contact Information

Name : นาย ทศพล ทองผุด
Email : pontodsapon5@gmail.com
Phone : 0942913336
FB : https://www.facebook.com/ทศพล..ทองผุด
LINE ID : เติ้ล