ชุดออกกำลังกาย ผลิตไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ แก้วกันทะอุตสาหกรรม
2นาย ชิตชัย แสงสว่างอุตสาหกรรม
3นาย โยธิน อุทธวังอุตสาหกรรม
4นาย เอกวรินทร์ อินหลีอุตสาหกรรม
5นาย นพคุณ คำดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรเชษฐ์ มลิวรรณปวช.
2นาย โสภณวิชญ์ เชื้อเมืองพานปวส.
3นาย ศิวกรณ์ ซอยปวส.
4นาย วีรยุทธ มีช่อปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากปัจจุบันสภาวะวิกฤตทางพลังงานเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมี ผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที หลายหน่วยงานเริ่มที่ให้ความสำคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข และการหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการนำพลังงานทดแทนกลับมาใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคต ในด้านการจัดการพลังงานทดแทน ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงสนใจที่จะสร้าง ชุดออกกำลังกาย ผลิตไฟฟ้า โดยระบบดังกล่าวออกแบบอำนวยความสะดวกทั้งการจ่ายไฟและเก็บประจุในแบตเตอรี่ ซึ่งในชุดอุปกรณ์ได้ออกแบบชุดผลิตกระแสไฟฟ้าไว้จำนวน 4 ชิ้น ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวนมาก จากอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งผลักดันผู้สนใจมีการผลิตพลังงานใช้เอง เพื่อมิให้เกิดการสูญเปล่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดออกกำลังกาย ผลิตไฟฟ้า ออกแบบไว้ในฐานโครงสร้างเดียวกันสามารถอกกำลังกายได้จำนวน 4 ชิ้น โดยใช้ชุดเจนเนเรเตอร์ เป็นตัวผลิตพลงานไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั่ง 4 ชิ้นในโครงสร้างชุดเดียวกันเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง
1. ได้ชุดออกกำลังกาย ผลิตไฟฟ้า จำนวน 4 ชิ้นในโครงสร้างชุดเดียวกันเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง
2. สามารถได้ไฟฟ้าที่ได้จากการหมุนหรือเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย มาชาร์จเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่
3. สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เก็บไว้ในประจุเพื่อนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น

Contact Information

Name : นาย ชัยวัฒน์ แก้วกันทะ
Email : tomkrew111@gmail.com
Phone : 0898551789
FB : -
LINE ID : 0898551789