ตุ๊ดตู่คู่ใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ ทนันชัยอุตสาหกรรม
2นาย คมกริต น้อยสะปุ๋งอุตสาหกรรม
3นาย สมพร อ่อนเกตุพลอุตสาหกรรม
4นางสาว ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ผู้บริหาร
5นาย อธิวัฒน์ อุประกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพัฒน์ นิลเนียมปวช.
2นาย ธนชิต ทรวงแก้วปวช.
3นาย พีรพงศ์ ปัญญาสันปวช.
4นาย ดนุเดช วงศ์วารปวช.
5นาย ณัฐพงศ์ เกตุย้อยปวช.
6นาย ธนกฤต เสียงเพราะปวส.
7นางสาว พรชิตา แก้วมั่งเมืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์คว่านเมล็ดลำไย " ตุ๊ดตู่คู่ใจ" มีขนาดความกว้าง 12 มม. และความยาว 170 มม. โดยปลายท่าทำเป็นร่องปลายแหลมใช้เจาะขั่วเมล็ดลำไย และจับยึกเมล็ดลำไยออกจากเนื้อลำไย โดยใช้สปริงเป็นตัวดันเมล็ดลำไยออก ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์คว่านเมล็ดลำไย " ตุ๊ดตู่คู่ใจ" ที่สร้างขึ้นพบว่า ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คว่านเมล็ดลำไย " ตุ๊ดตู่คู่ใจ" ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการคว้านเมล็ดลำไย เพิ่มปริมาณการผลิต คว่านเมล็ดลำไยต่อวัน
2. เป็นแนวทางสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
3. ผู้ประดิษฐ์ได้นำหลักวิชาการที่ได้ศึกษามาใช้าแก้ไขปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงาน
4. สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
1. เป็นอุปกรณ์ใช้ในการคว้านเมล็ดลำไย
2. ทำให้ขั้นตอนในการคว้านเมล็ดลำไยสะดวกรวดเร็ว และได้ผลผลิตเนื้อลำไยเพิ่มมากขึ้น
3. เนื้อลำไยที่ได้จากการคว้านมีคุณภาพที่ดี และมีรูปทรงสวยงาม

Contact Information

Name : นาย วสันต์ ทนันชัย
Email : armmaw_01@hotmail.co.th
Phone : 0951340090
FB : -
LINE ID :