ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากร อินตาอุตสาหกรรม
2นาย อดิศักดิ์ ปลายนาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ วิธีอุตสาหกรรม
4นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์อุตสาหกรรม
5นาง มรกต จุมปาลีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วินิทร บุญทวีปวช.
2นาย ธเนศ ปันดีปวช.
3นาย ธนภูมิ ด้วงหิรัญปวช.
4นางสาว ดอรี่ วาปีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่ชาวสวน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ “ประเทศไทย 4.0” ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การทำการเกษตรของเกษตรกรได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามมารถควบคุมการเพราะปลูกในระบบโรงเรือน สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างให้เหมาะสมกับพืชที่เพราะปลูก ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถเลือกโหมดในการทำงาน โหมดควบคุมด้วยตนเอง กับโหมดอัตโนมัติ และสามารถแสดงการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง และแสดงกราฟ บนเว็บไซต์ได้ การควบคุมการทำงานด้วยตนเองสามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ การควบคุมแบบอัตโนมัติสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยการตั้งค่าต่ำสุด และสูงสุดของอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง อุปกรณ์สามารถทำงานตามโปรแกรม
1. ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ใหม่การควบคุมอุปกรณ์ในโรงเรือน
2. ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

Contact Information

Name : นาย ธนากร อินตา
Email : thanakoninta@gmail.com
Phone : 0882682852
FB : https://www.facebook.com/thanakon
LINE ID : 0882682852