ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมลพรรณ ไชยตาอุตสาหกรรม
2นาย วิทยา ปัญญากาศอุตสาหกรรม
3นางสาว โสภาพรรณ ใฝนันตาอุตสาหกรรม
4นาย อดุลย์ ชูบาลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ทาไชยวงศ์ปวส.
2นาย เจตริน หอมแก่นจันทร์ปวส.
3นาย ปวเรศวร์ แปงเครือปวส.
4นางสาว อรัญญภรณ์ ดิษฐยภัทรท์ปวส.
5นาย สุภนัฐ มณีขัติย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ซึ่งมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ ด้วย Internet of Things และแบบประเมินคุณภาพของระบบควบคุมที่สร้างขึ้น วิธีดำเนินการเริ่มจากการออกแบบสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ให้มีความสามารถตามขอบเขตที่กำหนด แล้วจึงนำไปทดสอบการทำงานด้วยการจำลองสถานการณ์การทำงานให้แก่ระบบ จากนั้นจึงนำติดตั้งและทดสอบใช้งานจริงในฟาร์มปลูกของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 รอบการผลิตหรือประมาณ 45 วัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ที่สร้างขึ้นจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยคนเป็นผู้ควบคุม ลดการใช้กำลังคน ลดการใช้น้ำ และปริมาณค่าใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการประหยัดพลังงานที่ใช้ในโรงเรือนได้
ระบบสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things และประเมินคุณภาพของระบบควบคุมที่สร้างขึ้นได้

Contact Information

Name : นางสาว พิมลพรรณ ไชยตา
Email : pimolphun.nun@hotmail.com
Phone : 0903327723
FB : https://www.facebook.com/Namnoon.Parungparang
LINE ID : Namnoon