ถุงมือป้องกันคมเคียว

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวในปัจจุบันนิยมใช้กันมากโดยเฉพาะชาวนาที่มีต้นทุนต่ำซึ่งในขณะเกี่ยวข้าวนั้นถ้าหากผู้ใช้เคียวไม่ระวังเคียวก็สามารถบาดมือของผู้ใช้ได้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการออกแบบสร้างถุงมือป้องกันเคียว เพื่อช่วยป้องกันเคียวบาดจากการเกี่ยวข้าวโดยส่วนประกอบของถุงมือ นำเอาแผ่นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้แล้วแข็งแรงมาเย็บบริเวณหลังถุงมือเพื่อเป็นที่ป้องกันคมจากเคียวและนำถุงมืออีกคู่นึงมาสวมและเย็บให้เรียบร้อย หลังจากทำเสร็จแล้วก็ทดลองโดยใช้เคียวมาทดลองสอบ พบว่าถุงมือสามารถป้องกันเคียวได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถุงผ้าที่สวมใส่โดยทั่วไปด้านในถุงมือมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่ทนต่อคมเคียวที่จะบาดมือได้
ป้องกันการบาดเจ็บจากคมเคียวเกี่ยวข้าวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทิชาพงษ์ พวงรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย สุภชัย แซ่ลีอุตสาหกรรม
3นาย ชุมพล เขียวขำอุตสาหกรรม
4นาย สุเมธ อรุณศรีอุตสาหกรรม
5นาย อภิชัย เทียมคำแหงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ ทองอร่ามปวส.
2นาย ศุภชัย พรมบุตรปวส.
3นาย สันติพงษ์ สุขถึงปวส.
4นาย อาทิตย์ ราชวงษ์ปวส.
5นาย ภาณุพงษ์ ใหมพรมปวส.

Contact Information

Name : นาย ทิชาพงษ์ พวงรัตน์
Email : thichapong21@hotmail.com
Phone : 0810374354
FB : -
LINE ID : 0810374354