สบู่กระดาษแบบพกพา (Portable Paper Soap)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว จัตตุพร บุญสิทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย กัมพล ถาวิกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ไพเราะ มูลลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วิชชุดา พลเสนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราเจต เศษวิสัยปวช.
2นางสาว วรรณภา มูลมาตร์ปวช.
3นางสาว วิจิตรา หอมดวงปวช.
4นางสาว นันทชพร เจริญศรีปวช.
5นางสาว ชนาธิป จันทร์ประทัดปวช.
6นางสาว ชนาภา อุ้ยปะโคปวช.
7นางสาว ชญาน์นันท์ ผิวแดงปวช.
8นางสาว อัญญรัตน์ เสาร์ชัยปวช.
9นางสาว กนกวรรณ พิมพรภิรมย์ปวช.
10นางสาว วรรณภา รักจับปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเชื้อโรคจำนวนมากที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเรา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ยากต่อการควบคุมหรือป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจและที่ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สุดในปัจจุบัน คือ ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ซึ่งนับวันเชื้อโรคเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีวิธีป้องกันตนเองและครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนในเบื้องตน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ดังปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้ศึกษาได้เห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้ทำสบู่กระดาษแบบพกพา คือ การสร้างสบู่กระดาษที่มีความแปลกใหม่ มีกลิ่นหอม ให้ประสิทธิภาพเหมือนสบู่ทั่วไป สามารถนำไปล้างมือให้สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และยังสามารถพกพาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดมือ และผิวหนังที่มีความสกปรก
- มีลักษณะเป็นแผ่นบางสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
- มีคุณสมบัติสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ไม่มีผลข้างเคียงต่อผิวหนังของผู้ใช้
- มีกลิ่นหอม
- แผ่นบาง ๆ ของสบู่กระดาษช่วยขัดสิ่งสกปรกออกจากมือ
1. ได้สบู่กระดาษล้างมือแบบพกพา
2. ได้เป็นแนวทางให้นักศึกษาฝึกการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

Contact Information

Name : นางสาว อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
Email : usa.thas@gmail.com
Phone : 0836764583
FB : https://www.facebook.com/luknam.usaa
LINE ID : luknam_usa