เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อการศึกษาปัญหาการทำงาน และออกแบบ - สร้างเตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน สามารถทำงานได้จริงตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพขายของปิ้งย่าง จำนวน 5 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อเตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 9 ข้อ ผลการวิจัยมีดังนี้ จากผลการทดลองทำงานและเปรียบเทียบเตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงานกับเตาปิ้งประหยัดพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงานสามารถทำงานได้จริงหลายรูปแบบทั้ง ปิ้ง ย่าง แขวน อบ ต้ม และสามารถพับเก็บได้พร้อมถาดรองน้ำมัน ส่วนระยะเวลาของเชื้อเพลิงสามารถมีความร้อนได้ถึง 120 นาที โดยในช่วง 30-120 นาที จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 400 องศา ส่วนเตาปิ้งประหยัดพลังงานสามารถทำงานได้เฉพาะ แขวน อบ ระยะเวลาของเชื้อเพลิงสามารถมีความร้อนได้ถึงแค่ 90 นาที และลดลงมาตามเชื้อเพลิง ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้ทดลอง พบว่าในด้านคุณค่าสิงประดิษฐ์ในหัวข้อประโยชน์การใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.67 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ ในด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.12.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาอเนกประสงค์ประหยัดพลังงานสามารถทำงานได้จริงหลายรูปแบบทั้ง ปิ้ง ย่าง แขวน อบ ต้ม และสามารถพับเก็บได้พร้อมถาดรองน้ำมัน สะดวกสบายกับการขนย้าย มาพร้อมกระเป๋าเก็บเตาอเนกประสงค์ และการออกแบบที่สามารถพร้อมกับทุกกิจกรรม ทั้งกลางแจ้ง ในร่ม เหมาะกับทุกโอกาสต่าง ๆ ส่วนระยะเวลาของเชื้อเพลิงสามารถมีความร้อนได้ถึง 120 นาที โดยในช่วง 30-120 นาที จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 400 องศา
1. ได้เตาประหยัดพลังงานอเนกประสงค์
2. ช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จารึก ไชยวงค์อุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย ตุลา จันทร์คำอุตสาหกรรม
4นาย จักรชัย ปิงเมืองอุตสาหกรรม
5นางสาว ธัญญารัตน์ ปินตามาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐพงษ์ เหลืองแสงปวช.
2นาย วีรัตน์ หลักแก้วปวช.
3นาย อนุรักษ์ แซ่วื่อปวช.
4นาย ณัฐพล อินจันทร์ปวช.

Contact Information

Name : นาย จารึก ไชยวงค์
Email : charu.ek@hotmail.com
Phone : 0840466026
FB : https://www.facebook.com/Charuek.Chaiwong
LINE ID : 113654113654