ไม้เท้าค้ำคีบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศตชนันท์ อยู่ทองสามัญ
2นางสาว วิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์สามัญ
3นาย ธวัตชัย วิมลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ณัฐณิชา ทองสัมฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชวนากร คำอ่อนปวช.
2นาย ศุภวิชญ์ แก้วประเสริฐปวช.
3นางสาว ณิชาภา รอดสินปวช.
4นาย พรเทพ นวลไผ่ปวช.
5นางสาว ทัศนีวรรณ แสนใบปวช.
6นางสาว นันทวิการ์ เฉยปัญญาปวช.
7นางสาว เพชรรัตน์ สร้อยระหงส์ปวช.
8นางสาว เนตรนรินทร์ สวัสดิ์นาทีปวช.
9นางสาว นฤมล โพธิ์ศรีปวช.
10นาย เจษฎากร อินทร์ยิ้มปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ไม้เท้าค้ำคีบ ดำเนินงานโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ติดตั้งกับไม้เท้าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่าย มีน้ำหนักเบา และราคาไม่แพง ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า ในการพัฒนาไม้เท้าค้ำคีบ สามารถใช้งานได้จริงเหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ในด้านประสิทธิภาพการทำงานของไม้เท้า สามารถคีบ หยิบสิ่งของได้จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ช่วยให้หยิบจับสิ่งของได้ง่ายขึ้น ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา และมีราคาไม่แพง ช่วยลดรายจ่ายในการจัดซื้อไม้เท้าอันใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นไม้เท้าค้ำคีบ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานได้ดี สามารถช่วยหยิบจับสิ่งของ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดเก็บได้ตามลักษณะการใช้งาน
1. ไม้เท้า สามารถใช้งานได้จริง
2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการใช้ไม้เท้า
3. อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มีราคาถูก สามารถหาวัสดุมาประดิษฐ์เองได้

Contact Information

Name : นางสาว ศตชนันท์ อยู่ทอง
Email : blowkang@hotmail.com
Phone : 0894362149
FB : https://www.facebook.com/Bow.satacha.anfield
LINE ID : bowyanfield