เครื่องตัดหญ้าบังคับพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นางสาว ทัดทรวง พรหมบุญ-
3นาย อนุศักดิ์ เสาวรส-
4นาย อภิรักษ์ อนาไชย-
5นาย สุริยา นามลักษณ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัคคเดช ต่ายธานีปวช.
2นาย สุรพงษ์ รักพงษ์ปวช.
3นาย ชนาธิป สีสุกปวช.
4นาย สุรสิทธิ์ สุรทรภักดิ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดหญ้าบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีสนามหญ้า คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการสร้าง “เครื่องตัดหญ้าบังคับพลังงานแสงอาทิตย์” ขึ้นมา โดยเครื่องตัดหญ้าบังคับพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตัดหญ้าในบริเวณสนามหญ้าใหญ่ๆหรือสนามหลังบ้านได้ ทำให้มีความสะดวกบายในการตัดหญ้าที่ไม่ต้องตากแดดหรือเดินตัดเป็นบริเวณกว้างๆ ทั้งนี้ยังประหยัดพลังงานโดยการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อีก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตัดหญ้าในบริเวณสนามหญ้าใหญ่ๆหรือสนามหลังบ้านได้ ทำให้มีความสะดวกบายในการตัดหญ้าที่ไม่ต้องตากแดดหรือเดินตัดเป็นบริเวณกว้างๆ ทั้งนี้ยังประหยัดพลังงานโดยการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อีก
- สามารถตัดหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
- สามารถตัดหญ้าโดยการชาร์จไฟจากพลังแสงอาทิตย์

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009