กระถางกากกาแฟ (coffee Grounds Pot)

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

กระถาง เป็นภาชนะที่มีปากกว้างรูปแบบต่างๆ ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ ทำมาจากดิน หรือ พลาสติก ปูน และเซรามิก มีรูระบายน้ำที่ก้น และมี ถาดรองรับน้ำเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สำหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น ผู้จัดทำมุ่งใช้ความรู้และทักษะด้านวิชาการ เพื่อฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยลดภาวะโลกร้อน และนำของเหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ในการใช้สอย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ ทำมาจากดิน หรือ พลาสติก ปูน และเซรามิก มีรูระบายน้ำที่ก้น และมี ถาดรองรับน้ำเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกันไปตามความนิยมใช้สำหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้กระถางกากกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นางสาว นัฏฐกาญจน์ เวฬุวนารักษ์สามัญ
3นาย นพดล มาจากสามัญ
4นาง ประมวล กาจันทร์สามัญ
5นาย เอกชัย วอสูงเนินสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัญญา วงแหวนปวช.
2นางสาว นมัสภร คำสุขปวช.
3นาย วุฒินา นาคเพชรปวช.
4นางสาว รุ่งนภา กัณหาปวช.

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009