อุปกรณ์ช่วยเตือนลืมกุญแจรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นาย กิจจา เหรียญเล็กอุตสาหกรรม
3นาย สุรินทร์ เขียวขอมอุตสาหกรรม
4นาย กิตติชัย นุ่นโตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ แสนคำปวช.
2นาย ไพศาล สุขเย็นปวช.
3นาย ศราวุธ กันยาประสิทธิ์ปวช.
4นาย ยศวิน สอนมาลาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้รถจักยานยนต์เป็นจำนวนมากจากสถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่หายสูงขึ้นทุกปีและสาเหตุหนึ่งที่รถจักรยานยนต์หายเนื่องจากลืมกุญแจรถไว้ที่รถจักยานยนต์ซึ่งทำให้ถูกโจรกรรมได้ง่ายโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ประเภทเกียรออโตเมติกสาเหตุหนึ่งที่ลืมกุญแจคือการเอาพักเท้าลงแล้วเครื่องยนต์ดับอัตโนมัติจึงทำให้เกิดการลืมกุญแจได้ ดังนั้นขณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์เตือนการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์โดยการเขียนโปรแกรมสั่งการระหว่างชุดกุญแจรถจักยานยนต์และชุดควบคุมที่อยู่กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ถ้าชุดเซ็นเซอร์จากเจ้าของรถจักรยานยนต์ออกห่างจากตัวรถประมาณ ไม่เกิน 1 เมตร สัญญาณจะส่งเสียงเตือนเพื่อกันลืมกุญแจรถทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์
2.สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.เพื่อป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลเสียหายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
1.เพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์
2.สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.เพื่อป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลเสียหายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009