การพัฒนาระบบทวิภาคี กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนันท์นุช มีแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง สุปรียา รัตนวิทยาพันธุ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย วรกิจ วิริยะเกษามงคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว มุกดา พลปฐมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย สุทธินันท์ นามขันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิดาการ อินทปัญญาปวส.
2นาย กษมา เจริญศรีปวส.
3นาย ณัฐพล เนรมัติปวส.
4นาย ปฐมพร รุ่งเรื่องฤทัยปวส.
5นางสาว มนทิวา ภู่ระหงษ์ปวส.
6นางสาว พรชิตา คำโสมปวส.
7นางสาว เสาวลักษณ์ เมืองจันทร์ปวส.
8นาย ธนกฤต ทิมผลปวส.
9นาย ชินกร วินทะไชยปวส.
10นาย ไอยฤทธิ์ อ่องเจริญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในรูปแบบออนไลน์ และจัดทำฐานข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครูนิเทศ ข้อมูลการฝึกอาชีพ และข้อมูลการฝึกงาน รวมถึงปรับปรุงกระบวนการบันทึกสัญญาการฝึกอาชีพ และสรุปจำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน การพัฒนาระบบนี้ใช้จัดเก็บฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล(MySQL) พัฒนาระบบด้วยภาษาพีเอชพี(PHP) ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์(Windows) ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลการฝึกงานและฝึกอาชีพ สามารถดูจำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกงานจำแนกตามแผนกได้ผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ได้ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒนาระบบทวิภาคี พัฒนาด้วยภาษา PHPช่วยในการออกแบบระบบและการพัฒนาในแต่ละส่วนให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน นักเรียนสามารถเข้ามากรอกข้อมูลสถานประกอบการ กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในระบบออนไลน์ ระบบทวิภาคีนี้แบ่งส่วนในการทำงานเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ส่วนของแอดมิน ในส่วนนี้แอดมินสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆในระบบนี้ได้ ส่วนที่ 2 ส่วนของนักเรียน ในส่วนนี้ผู้ใช้ต้องทำการกรอกข้อมูลสถานประกอบการที่ตนเองประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์ ส่วนที่ 3 ส่วนของเจ้าหน้าที่ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
1. ได้ระบบทวิภาคี กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2. ได้ความสะดวกในการประสานงาน
3. ได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

Contact Information

Name : นางสาว สุนันท์นุช มีแสง
Email : sunannud@gmail.com
Phone : 0934395902
FB : -
LINE ID : koy0201