ถุงมือพูดได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ บุญเกิด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ ปัญญาพรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ถุงมือพูดได้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการแปลภาษามือให้เป็นเสียงพูด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการพูด ให้สามารถสื่อสารกับคนปกติในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและใช้งานง่าย ถุงมือพูดได้มีประสิทธิภาพการทำงาน ในระดับดี เป็นเพราะจากการทดลองการทำงานตามแบบประเมินการหาประสิทธิภาพในการใช้ถุงมือพูดได้ ในภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย(Mean) เท่ากับ 4.44 ซึ่ง แปลผล ตามเกณฑ์ ได้ระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะเป็นถุงมือที่ใช้แบบปกติสามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการพูดโดยสามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั่วไปโดยไม่ต้องใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สามารถแปลภาษามือของผู้พิการทางการพูดเป็นเสียงพูด ทำให้สามารถสื่อสารกับคนปกติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

Contact Information

Name : นาย กิตติศักดิ์ บุญเกิด
Email : kittisak2515@hotmail.com
Phone : 0871743621
FB : -
LINE ID : k_elec_nan