แฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Portfolio)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นาย นพดล มาจาก-
3นาย เอกชัย วอสูงเนิน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ แสงเงินปวช.
2นางสาว พิมอรัญ แสงจันโทปวช.
3นางสาว โสรยา วงศ์แก้วปวช.
4นาย อรรถพล ยิ้มุพัฒน์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์แฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Portfolio) ที่สร้างด้วย Google Apps ชื่อ Google Sites มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Porfolio) โดยนำผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมานำมาใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และนำไปใช้เก็บสะสมผลงานของนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยการเปลี่ยนจากแฟ้มสะสมงานแบบแฟ้มเอกสารเป็นแบบแฟ้มสะสมงานออนไลน์ ตลอดจนทำการสำรวจและจัดเก็บความพึงพอใจการใช้แฟ้มสะสมงานออนไลน์ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Porfolio) โดยนำผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมานำมาใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และนำไปใช้เก็บสะสมผลงานของนักเรียน
1. เพื่อสร้างแฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Porfolio) ด้วย Google Apps ชื่อ App Google Sites
2. เพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานแบบเอกสารเป็นแบบแฟ้มสะสมงานออนไลน์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้แฟ้มสะสมงานออนไลน์
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009