การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยฤทธิ์ ชัยเลิศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธรา รอดเมืองปวส.
2นาย ศิริรัตน์ ชุ่มธิปวส.
3นางสาว กฤษณา วงศ์ษาปวส.

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากเมื่อปีการศึกษา 2558 คณะผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและได้นำไปทดลองใช้งานกับบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด สาขาลำปาง เมื่อบริษัทได้ทดลองใช้งานแล้วมีความพึงพอใจและสนใจอยากให้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลความต้องการดังกล่าวแล้วในปีการศึกษา 2560 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาโปรแกรมได้มีการออกแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด โดยใช้ประชากรจำนวน 20 คนในการตอบแบบสอบถามซึ่งผล ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.95 อันเป็นผลให้หลังจากนำโปรแกรมไปใช้งานแล้วทำให้การทำงานของฐานของ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เกิดมีความรวดเร็ว ทันสมัย และระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดซึ่งสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลมีส่วนช่วยในการทำงานในส่วนของการบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลการทำ P.M ของทางบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัท

Contact Information

Name : นาย ชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ
Email : chairit@northmbk.ac.th
Phone : 0898554748
FB : https://www.facebook.com/chairitnmbk
LINE ID : Chairit