อุปกรณ์ซีฟู้ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา เหลืองอรุณชัยอุตสาหกรรม
2นาย พงษ์ศักดิ์ พลายศรีอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐพล คำรัตน์อุตสาหกรรม
4นาง จินตนา เมฆลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญมน สุขเกษมปวช.
2นาย รัตนกร รอดท่าไม้ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การสร้างอุปกรณ์ซีฟู้ดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมสัตว์น้ำสำหรับการประกอบอาหาร ซึ่งมีการทดลองเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ซีฟู้ด กับอุปกรณ์เครื่องครัว มีด, ช้อน ,กรรไกร ,คีม และมือ พบว่าผู้ใช้อุปกรณ์ซีฟู้ด จำนวน 10 ราย ใช้อุปกรณ์ซีฟู้ดเพียงอันเดียวแต่ทำงานได้หลายหน้าที่ แกะหอยแครง ดึงหนวดหอยแมลงภู่ ตัดปรีกุ้ง ขูดเกล็ดปลา และบีบก้ามปู ดั้งนั้นการใช้อุปกรณ์ซีฟู้ดในการเตรียมอาหารทะเลจึงสะดวก และเร็วกว่าการใช้ มือ มีด ช้อน แต่การดึงหนวดหอยแมลงภู่ ตัดปรีกุ้ง การทำงานช้ากว่ากรรไกร ส่วนความพึงพอใจของผู้ทดลองต่อการใช้อุปกรณ์ซีฟู้ด พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมสัตว์น้ำสำหรับการประกอบอาหารให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ซีฟู้ดเพียงอันเดียวสามารถทำงานได้หลายหน้าที่เช่น แกะหอยแครง ดึงหนวดหอยแมลงภู่ ตัดปรีกุ้ง ขูดเกล็ดปลา บีบก้ามปู สามารถใช้หั่นเนื้อและผักได้ มีขนาดที่กะทัดรัด น้ำหนักเบาง่ายต่อการใช้งาน พกพาได้สะดวก
เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเตรียมสัตว์น้ำสำหรับการประกอบอาหารให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Contact Information

Name : นาย ปรีชา เหลืองอรุณชัย
Email : teeneiei555@gmail.com
Phone : 0868982489
FB : -
LINE ID :