ลูกหมุนผลิตไฟฟ้า ทำงาน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่อุตสาหกรรม
3นาย ก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์อุตสาหกรรม
4นาย รุ่งโรจน์ อินจีนอุตสาหกรรม
5นาย ทักษิณ บุษษะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรศักดิ์ ปิ่นทำนักปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ จินดาวงษ์ปวช.
3นางสาว ขนิษฐา อริยะดิบปวช.
4นาย โสภณ รอดทะยอยปวส.
5นาย ปริพัฒน์ ทองช่วยปวส.
6นาย เจษฏา ปิ่นทำนักปวส.
7นาย วิศรุต โพธิ์มาตย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานลมถูกใช้เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารบ้านเรือนและชุมชนเล็ก ๆ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องการติดตั้งเครื่องช่วยระบายอากาศเพื่อระบายอากาศร้อนออกจากหลังคา ดังนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาระบบระบายอากาศแบบเพดานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กไว้ในลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาและเมื่อติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลูกหมุนระบายอากาศใช้ในการระบายอากาศและสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยมีเจนเนอเรเตอร์เป็นตัวปั่นไฟและมีแผงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่และมีหลอดไฟledไว้ใช้ในเวลากลางคืนมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่งมอเตอร์ทำงานในขณะไม่ลูกหมุนหยุดนิ่ง
1. ลูกหมุนสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ดูดอากาศและความชื้นออกได้ตลอดเวลา
2. ลูกหมุนสามารถผลิตไฟฟ้าสะสมเพื่อใช้ในการสร้างแรงลมในการเป่าให้ลูกหมุนทำงานได้
3. ลูกหมุนสามารถสามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการให้แสงสว่างได้

Contact Information

Name : นาย ปราโมทย์ ขอเหล็ก
Email : kholek_2012@hotmail.com
Phone : 0840861487
FB : https://www.facebook.com/pramot
LINE ID : 0840861487