เครื่องม้วนผ้าต่วน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นาย กิจจา เหรียญเล็ก-
3นาย สุรินทร์ เขียวขอม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ แสนคำปวช.
2นาย ไพศาล สุขเย็นปวช.
3นาย ศราวุธ กันยาประสิทธิ์ปวช.
4นาย ยศวิน สอนมาลาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันองค์กรหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรื่นเริงสังสรรค์ต่างๆซึ่งในการจัดงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องประดับตบแต่งเวทีให้สวยงามสมเกียรติกับองค์กรต่างๆวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งเวทีเช่นผ้าต่วนที่ใช้ประดับเวที ป้ายต่างๆให้สวยงามมีความจำเป็นที่ต้องใช้แทบทุกงานที่จัดขึ้นแต่เวลาจัดเก็บผ้าต่วนนั้นใช้เวลานานสำหรับการจัดเก็บและผ้ายับไม่สวยงานเวลาจัดงานในครั้งต่อไป ดังนั้นขณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องม้วนผ้าต่วนที่สามารถใช้เวลาในการม้วนหรือจัดเก็บผ้าต่วนในเวลาที่น้อยกว่าการใช้คนเก็บและสามารถทำการจัดเก็บเพียงคนเดียวซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวลดได้ทั้งเวลาในการจัดเก็บและลดจำนวนคนในการเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ประหยัดทรัพยากรคนและเวลาในการจัดเก็บผ้า
2.สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.ยืดอายุการใช้งานของผ้าต่วนให้ยาวนานขึ้น
1.ประหยัดทรัพยากรคนและเวลาในการจัดเก็บผ้า
2.สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.ยืดอายุการใช้งานของผ้าต่วนให้ยาวนานขึ้น

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009