ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงด้วงมะพร้าวสูตร Natural Organic Premium

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ระเบียบ ลำงามสามัญ
2นางสาว รจนา วงศ์จันทร์สามัญ
3นาย กิติศักดิ์ ชำนิกุลสามัญ
4นาย ชาญชัย ลำงามอุตสาหกรรม
5นาย ศิริวัฒน์ ทวีแสงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรุณชัย พันแสนปวส.
2นางสาว กฤษดาพร สามัคคีปวส.
3นางสาว มนต์ทิรา อัจฉยาปวส.
4นาย ชัยณรงค์ สรรพคุณปวส.
5นางสาว ศศิวิมล โปธาปวส.
6นางสาว จุฑามาศ ยันยงค์ปวส.
7นาย กฤต ภู่กำชัยปวส.
8นางสาว สกุลชนก กูฏโสมปวส.
9นางสาว ณัฐวิภา เบ้าคำปวส.
10นางสาว ดอกคูณ พันแสนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

วัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเลี้ยงด้วงมะพร้าวสูตร Natural Organic Premium ปริมาณ 5,000 กรัมประกอบด้วย ข้าวโพดบดละเอียด 1,150 กรัม กากถั่วเหลืองบดละเอียด 1,100 กรัม รำข้าวอ่อน 1,100 กรัม ปลายข้าว 300 กรัม ต้นอ้อยบดละเอียด 500 กรัม มันสำปะหลังบดละเอียด 750 กรัม นมผงทารก 100 กรัมที่ทำให้ด้วงเจริญเติบโตได้ดีและตัวมีลักษณะขาวอวบอ้วน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สำหรับเลี้ยงด้วงมะพร้าวสูตรธรรมชาติ
1.ได้รู้จักกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบต่างๆมากขึ้น
2.ได้อัตราส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะที่มีคุณค่าทางอาหารสำหรับเลี้ยงด้วง
3.ได้ผลิตภัณฑ์ อาหารสำหรับเลี้ยงด้วงมะพร้าว สูตร Natural Organic Premium ที่สามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้และสร้างรายได้

Contact Information

Name : นาง ระเบียบ ลำงาม
Email : krurabiab2516@gmail.com
Phone : 0804686599
FB : -
LINE ID : 0804686599